Go to Top

Rekomendacje

Ustawa antyodorowa

Coraz więcej skarg na uciążliwe zapachy unoszące się przy składowiskach odpadów komunalnych zmuszają do uregulowania tej kwestii specjalną ustawą. W 2016 r. do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska trafiło 1300 skarg związanych z uciążliwościami zapachowymi. Dlatego Ministerstwo Środowiska wznowiło prace nad przygotowaniem ustawy antyodorowej.
Przyspieszeniu prac nad ustawą sprzyja też decyzja NSA w sprawie wysypiska w Radiowie koło Warszawy, uchylająca decyzję Inspekcji Ochrony Środowiska o braku podstaw do wstrzymania działalności kompostowni i składowiska odpadów w tym miejscu.

Inspekcja uznała, że funkcjonowanie tych instalacji nie zagraża życiu i zdrowiu okolicznych mieszkańców, ale NSA uznał, że ocena jest zbyt powierzchowna, a w ramach postępowania sprawdzającego organy kontrolne mają oceniać również wpływ odoru na zdrowie psychiczne ludzi.
Uciążliwość tę dostrzega też Ministerstwo Środowiska, które na swej stronie podkreśla, że: „nie ulega wątpliwości, że odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła”.
Przez ostatnie lata resort środowiska kilkukrotnie podejmował próby uregulowania problemu uciążliwości zapachowej i w czerwcu 2017 r. podjął decyzję o przekazaniu procedowania projektu ustawy do GIOŚ. (km)