Go to Top

Zrównoważony rozwój w Kärcher

Firma Kärcher opublikowała nowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Główny nacisk położono na Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2025 i osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat we wszystkich obszarach, w których działa firma. Z raportu wynika, że w odniesieniu do emisji CO2 i redukcji odpadów odniesiono znaczący sukces. Od 2017 roku emisja CO2 została zredukowana o 20 procent, a ilość odpadów o 26 procent. W latach 2017-2019 udało się zaoszczędzić 102 tony tworzyw sztucznych. Wpływ na taki wynik ma m.in. fakt, że Kärcher coraz częściej produkuje na rynkach, na których potem sprzedaje te produkty, zmniejszając odległości dostaw. Towary są coraz częściej transportowane koleją, a systemy fotowoltaiczne na dachach budynków są ukłonem w stronę transformacji energetycznej i pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju zakłada, że do roku 2021 wszystkie zakłady produkcyjne i logistyczne Kärcher na całym świecie będą neutralne pod względem emisji CO2. Ponadto firma koncentruje się na recyklingu surowców, redukcji tworzyw sztucznych w materiałach opakowaniowych, ustanowieniu proaktywnego zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami oraz licznymi działaniami na rzecz społeczności w których działa.

Kärcher opiera swoją strategię zrównoważonego rozwoju na wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych określających globalne standardy dla priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Te 17 celów ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju na całym świecie na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, a w szczególności ekologicznej. Weszły one w życie 1 stycznia 2016 r. na okres 15 lat (do 2030 r.) i mają zastosowanie do wszystkich krajów członkowskich.
Firma Kärcher jest przedsiębiorstwem rodzinnym, mimo iż działa globalnie nadal pozostaje wierna swoim korzeniom. Kładzie szczególny nacisk na rozwój lokalnych inicjatyw i wspieranie społeczności głównie w zakresie swoich kompetencji, czyli zachowania czystości i higieny, co jest nie przecenienia zwłaszcza w dobie pandemii.

(Inf. prasowa Kärcher)